بستنی گل و بلبل رقیب و نظیر ندارد
ممحصولات گل و بلبل با استفاده از مواد اولیه صددرصد طبیعی شامل شیر تازه وبدون هورمون, زعفران خالص ایران و گلاب طبیعی با کیفیت عالی  و با استفاده از سالها تجربه ما بطور روزانه ساخته می شود

1387  Westwood Blvd
Los Angeles, CA 90025
310-477-5533
Welcome to Golobolbol, the official website for the Saffron and Rose Ice Cream Shop in the beautiful Westwood neighborhood of Los Angeles.

Our unique flavors and one-of-a-kind treats will intrigue and delight your senses.  You are in for a classic Persian treat when you try our Rosewater ice cream, which is just one of our favorites.  Come visit us the next time you need a perfect ending to a night out.